| χρονική περίοδος
  • Επανάσταση του 1821 και ιστορικός χρόνος
    Ιστορία

    Επανάσταση του 1821 και ιστορικός χρόνος

    Εδώ απεικονίζεται ένα φύλλο δεδομένων (αρχείο excel) που δημιουργήθηκε με σκοπό την οπτική αναπαράσταση χρονολογικών δεδομένων σε γράφημα, ώστε α) να είναι δυνατή η επεξεργασία τους (προσθήκη, αφαίρεση, τροποποίηση) και

    657