| ρωμαϊκή
  • Περίοδοι ελληνικής ιστορίας
    Διαδικτυακές εφαρμογές

    Περίοδοι ελληνικής ιστορίας

    Οι δύο εφαρμογές αναπτύχθηκαν με σκοπό την ενασχόληση του χρήστη με την περιοδολόγηση της ελληνικής ιστορίας και την κατανόηση του ιστορικού χρόνου. Μέσω των διαδραστικών δραστηριοτήτων και με διαφορετικούς τρόπους:

    1973